Splošni pogoji poslovanja GDPR planeta

Splošno

GDPR planet je prostor za druženje in izobraževanje pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, kot jo zahteva GDPR, in drugih posameznikov oz. podjetij, ki se ukvarjajo s področjem varstva osebnih podatkov. GDPR planet upravljata GDPR PLUS d.o.o., Poljanska cesta 19, 1000 Ljubljana in PALSIT d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 2-A
5290 Šempeter pri Gorici – na obe podjetji se nanašajo tudi pojmi “najemodajalec, “naši”, “naš” ipd.

Najem prostora na GDPR planetu pomeni enoletno zavezo naročnika, da bo plačal ustrezno najemnino (naročnino v klubu), GDPR PLUS d.o.o. in PALSIT d.o.o. pa bosta za to nudila v posameznem izdelku opisane storitve.

Najem je možno preklicati kadarkoli z obvestilom najemodajalcu (GDPR PLUS ali PALSIT), pri čemer pa vračilo plačila ni možno1. Za takšno potezo smo se odločili, ker med našimi najemniki ne želimo situacije “hit and run” in ker GDPR planet ni namenjen le predaji znanja, pač pa tudi druženju DPO-jevcev.

GDPR plus d.o.o. in PALSIT d.o.o. se bosta trudila svoje storitve neprestano izboljševati, vseeno pa se lahko zgodi, da kakšna storitev iz objektivnih razlogov med samim izvajanjem ne bo več možna – v tem primeru vas bomo obvestili o spremembi splošnih pogojev poslovanja in vam (če bo to možno) v zameno za izpadlo storitev ponudili drugo.

Pojmi, ki jih uporabljamo za naše storitve, pomenijo:

  • najemnik” pomeni fizično ali pravno osebo, ki se včlani v GDPR planet.
  • najemodajalec” pomeni GDPR PLUS d.o.o. in PALSIT d.o.o., ki sta izvajalca storitve GDPR planet.
  • najem” pomeni članarino in vse ugodnosti, ki iz nje izhajajo.
  • najemnina” pomeni znesek naročnine, ki jo je potrebno plačati za dostop do storitev v posamezni naročnini.

Najemodajalec si zaradi zagotavljanja najvišje kvalitete storitve v celoti pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne najem, pri čemer potencialnemu najemodajalcu povrne morebitno že vplačano najemnino.

Posamezne storitve

Kratki telefonski nasveti

Kratek telefonski nasvet pomeni nasvet preko telefona v trajanju do 5 minut. Če bi želeli obširnejše ali pisno mnenje GDPR PLUS d.o.o., potem nas lahko kontaktirate in izkoristite popust iz vaše najemnine. V članarino je vključenih 5 kratkih nasvetov letno.

Vzorci

Vzorce, ki so vključeni v najemnino, izbiramo po lastni presoji, pri čemer upoštevamo aktualnost posameznega vzorca, povpraševanje najemnikov in druge razloge po lastni presoji.

Najemodajalec se mora zavedati, da so vzorci le pripomoček za hitrejše ustvarjanje končnega dokumenta, kar pomeni, da je treba vse vzorce prilagoditi na dejansko stanje oz. jih ustrezno pretvoriti na način, da bodo ustrezali zakonskim zahtevam ter zahtevam in praksi nadzornih organov, sodišč, EDPB in drugih relevantnih deležnikov. Zato najemodajalec nikakor in v nobenem primeru ne odgovarja za njihovo vsebino.

Najemnik sme vzorce uporabljati le za svoje delo in vzorcev pod nobenim pogojem ne sme pošiljati ali razkrivati tretji osebi (z izjemo državnih organov, ki imajo podlago v zakonu, in morebitnih povezanih oseb, na katere se vsebina posameznega vzorca nanaša2). Za kršitev te določbe smo predpisali pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR, ki jo je najemnik dolžan plačati za vsako posamično kršitev (kar vključuje tudi število kršitev tistih oseb, ki jim je avtorsko delo posredoval).

Dostop do analiz in priporočila za ravnanje

Analize smernic EDPB in zakonodaje skušamo izdelati v najkrajšem možnem čas, ko so ta objavljena – točnega odziva ne moremo zagotavljati, saj je izdelava analiz pogojena z več faktorji, kot so dolžina analiziranega dokumenta, zahtevnost vsebine itd.

Prav tako se mora najemnik zavedati, da je izbira dokumentov, na podlagi katerih bodo izdelane analize, v izključni domeni najemodajalca. Enako velja za priporočila za ravnanje.

Najemnik se tudi zaveda, da osnutkov dokumentov najemodajalec načeloma ne bo analiziral oz. jih bo analiziral po lastni presoji.

E-novice

E-novice pomenijo del storitve najema in so tako njegov sestavni del. E-novice večinoma vključujejo novosti s področja varstva osebnih podatkov, občasno pa v njih vključimo tudi ponudbo naših storitev.

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite preko povezave v prejetem sporočilu, vendar se morate pri tem zavedati, da v tem primeru tudi ne boste več prejemali novosti, ko se te zgodijo. Z odjavo od e-novic se tako najemnik zavestno odreče delu storitev najema.

Dostop do drugih DPO-jevcev

Dostop do drugih DPO-jevcev pomeni, da se najemniki lahko medsebojno obveščajo, kontaktirajo in družijo. Ker se vsi ukvarjamo z varstvom osebnih podatkov, seveda tudi mi ne želimo nikogar prisiliti v razkrivanje svojih osebnih podatkov, zato je dostop do drugih DPO-jevcev možen izključno zgolj do tistih najemnikov, ki si tega želijo (osebna privolitev). Najemnik se mora tako zavedati, da ta del storitve ni absoluten in je pogojen s podajo osebne privolitve drugih najemnikov.

Osebne in druge podatkov, ki jih najemnik prejme prek GDPR planeta, sme najemnik uporabljati izključno za prej navedene namene in v okviru osebne privolitve najemnika, ki je svoje osebne podatke razkril. Te podatke mora najemnik v primeru preklica osebne privolitve posameznega najemnika nepovratno izbrisati oz. ravnati v skladu z osebno privolitvijo najemnika, ki je privolitev preklical ali omejil.

V primeru, da najemnik (kršitelj) ne spoštuje osebne privolitve posameznika, ki je privolitev podal ali preklical, kakor tudi, če ne ravna v skladu z navodili najemodajalca, bomo podatke o kršitvi posredovali Informacijskemu pooblaščencu kot prijavo, prav tako mu bo nemudoma blokiran dostop do storitev (brez pravice do povračila preostanka najemnine) in uveljavljena pogodbena kazen v višini 5.000 EUR za vsako kršitev.

Najemniki, ki se odločijo za razkritje svojih osebnih podatkov, se morajo zavedati, da jih bo najemodajalec sicer ustrezno zavaroval, vendarle pa ta ne more odgovarjati za ravnanja drugih najemnikov. Zato se najemniki zavezujejo, da iz tega razloga zoper najemodajalca ne bodo uveljavljali nobenih pravnih zahtevkov.

Mesečna srečanja

Mesečna srečanja pomenijo virtualna (online) srečanja za najemnike, na katerih se družimo, si izmenjujemo stališča na področju varstva osebnih podatkov in skušamo najti ustrezne strokovne rešitve. Srečanja so povsem prostovoljna in bodo organizirana na približno enkrat na mesec, z izjemo obdobja daljših počitnic in praznikov. Pogostost organiziranja tematskih brainstormingov je v izključno domeni najemodajalca, najemniki pa seveda lahko najemodajalcu kadarkoli posredujejo svoje predloge. Ne glede na navedeno si bo najemodajalec prizadeval organizirati 8 srečanj letno.

Na tematskih srečanjih pričakujemo vljudnost do drugih udeležencev in učinkovitost: srečanja so namreč prav zaradi učinkovitosti omejena na največ 2 šolski uri. Če se posamezni najemnik ne drži teh pravil, ga lahko najemodajalec po lastni presoji izključi iz srečanja ali mu odvzame besedo.

Brezplačna udeležba na dogodkih

V najemih in v obsegu, kot je določen za posamezni najem, imajo najemniki pravico do udeležbe na brezplačnih dogodkih v (so-)organizaciji GDPR plus d.o.o. oz. PALSIT d.o.o. Dogodki lahko vključujejo predstavitve, izobraževanja, delovne zajtrke in druge oblike dogodkov. Najemnik se mora zavedati, da je izbor dogodkov, ki se jih lahko udeleži brezplačno, izključno na strani najemodajalca.

V primeru brezplačnih dogodkov za vse udeležence, se v primeru prijave na takšen dogodek prva brezplačna udeležba na srečanju že všteva v kvoto možnih brezplačnih srečanj. Zato bomo od vas želeli tudi določene osebne podatke, da se na takšen način izognemo morebitnim zlorabam.

Popust na licence

Omogočanje popusta na licence programske opreme je v celoti odvisna od dogovora med najemodajalcem in tretjimi osebami – nosilci licence. Sami bomo nedvomno skušali pridobiti čimboljše pogoje za najemnike, vseeno pa se mora najemnik zavedati, da se popust lahko spreminja.

Popust na storitve GDPR plus d.o.o.

Popust na storitve GPDR plus d.o.o. se uveljavlja na način, da ob povpraševanju navedete, da ste člani GDPR planeta in se vam popust nato samodejno upošteva pri izdaji računa.

Intelektualna lastnina

Spletna stran, njeno ime in druga vsebina je v izključni lasti GDPR PLUS d.o.o. Kopiranje ali drugačno posredovanje vsebine brez izrecne privolitve GDPR plus d.o.o. ni dovoljeno (z izjemo javno dostopnih dokumentov, kot so na primer smernice EDPB). Kljub temu lahko naše vsebine uporabljate kot argument pri svojih člankih in utemeljitvah, vendar pod pogojem, da obvezno navedete vir, kjer ste informacijo prejeli (z obvezno povezavo do spletne strani).

Če boste uporabljali vire, ki niso avtorsko delo najemodajalca, morate pri navedbi vira obvezno zapisati prvotni vir in povezavo do naše spletne strani (npr. “EDPB preko https://www.gdprplus.si/smernice).

  1. To velja tudi v primeru obročnega plačila – najemnik je ne glede na čas preklica dolžan plačati celoletno najemnino.
  2. Na primer: dopolnjeni vzorec pogodbe o obdelavi po členu 28 GDPR se sme posredovati obdelovalcu / upravljavcu, na katerega se pogodbeno razmerje nanaša; dopolnjen vzorec pogodbe o skupnem upravljanju se sme posredovati drugim skupnem upravljavcem.
Back to top button
[simple_chat]